Mình muốn hỏi về title trên tag

Nội dung tiêu đề của trang web được xác định bởi thẻ title nên khi bạn muốn thay đổi nội dung title theo từng trang thì bạn hãy thay đổi nội dung của thẻ đó nha. Thẻ title được đặt trong thẻ head nhé.
Tiêu đề trang chủ
1
2
3
<head>
    <title>Đây là tiêu đề trang chủ</title>
</head>
Tiêu đề trang sản phẩm
1
2
3
<head>
    <title>Đây là tiêu đề trang sản phẩm</title>
</head>
Mình không thể hướng dẫn chi tiết vì không biết bạn đang sử dụng mô hình layout nào.